Ledighetsansökan

För att barnen ska lyckas med skolarbetet är det viktigt att de så långt det är möjligt är närvarande på skolan. Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. En elev kan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Vid beviljad ledighet ansvarar vårdnadshavare för att samtliga kursmoment tas igen.
Klassläran får bevilja upp till två dagars ledighet.

Om det finns synnerliga skäl kan rektor bevilja längre ledighet. Semester räknas inte som synnerliga skäl för en sådan längre ledighet.

Vid all ledighet ska ansökan göras på därför avsedd blankett. Blankett och anvisningar finns att ladda ner till höger.

Dela:
Kategorier: