Likabehandling

Nolltolerans mot kränkande behandling

På nälstaskolan ska ingen behöva känna sig osedd eller utsatt. Alla i skolan arbetar aktivt och förebyggande mot alla former av kränkande behandling. Vi har också en speciell grupp mot kränkande behandling.
I den ingår skolsköterska, skolpsykolog, representanter för fritidshem, förskoleklasser, elevassistent, lärare från klass 1 till 6 samt rektor. Gruppen träffas regelbundet och arbetar aktivt för att motverka tendenser till kränkande behandling på skolan.

Kontakt

Vi vet att en god kontakt mellan vuxna, äldre och yngre elever minskar riskerna för kränkande behandling. Därför är det viktigt att prata om detta både i skolan och hemma. Kränkande behandling tas upp i klassråden och på utvecklingssamtal med elever och föräldrar. Vi uppmanar också föräldrar att höra av sig om de misstänker att deras barn kränks eller kränker andra.


Vad är kränkande?

Med kränkande behandling menar vi alla typer av handlingar, fysiska såväl som verbala men också tystnad och uteslutning, som den utsatta eleven eller omgivningen anser vara kränkande.

Exempel på kränkande behandling är mobbing och rasistiska beteenden. Med mobbing menar vi att en elev upprepade gånger och under viss tid utsätts för negativa handlingar från en eller flera personer.

Rasistiska beteenden är ofta mobbing. Men även negativa handlingar som är kopplade till den utsattes kön, etniska tillhörighet, religion eller grupptillhörighet är kränkande.

Dela: