Mer information

Övergripande verksamhetsmål.

På Nälstaskolan har vi jobbat mycket med verksamhetsidén. Utifrån ledorden har följande övergripande verksamhetsmål formulerats:

• skapa en trygg och stimulerande arbetsmiljö.
• erbjuda eleverna en omväxlande och lustfylld dag.
• stimulera eleverna att inhämta kunskaper och värden.
• stimulera eleverna att använda sin kreativitet.
• stödja eleverna i att utveckla sin sociala kompetens.
• erbjuda rika tillfällen för fysisk aktivitet.
• erbjuda personalen möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll.

Våra medel är de strategier vi valt för att uppnå de övergripande verksamhetsmålen. Vår strategi är att:

• ge varje elev en individuell utvecklingsplan.
• organisera arbetet i sammanhängande arbetspass.
• låta eleverna arbeta i flexibla grupper.
• utnyttja modern informationsteknologi.
• stimulera biblioteksverksamheten.
• erbjuda elever och personal möjlighet att arbeta tillsammans i arbetslag.

Samarbete

På Nälstaskolan har vi sedan flera år ett väl fungerande samarbete mellan förskola, familjedaghem, fritidshem och förskoleklasser. Målet för samarbetet är att:

• eleverna får rätt placering från början
• övergången från förskola till förskoleklass blir så smidig som möjligt
• eleverna ska få bästa möjliga start i förskoleklassen
• tillsammans se till elevernas bästa
• få en samsyn kring vilka grundläggande färdigheter eleverna behöver ha när de börjar förskoleklass, få en medvetenhet i den språkliga träningen, lyssna, tala, samtala
• beskriva den röda tråden genom olika verksamheter

Dela: