Värdegrund

Nälstaskolans värdegrund utgörs av de begrepp och värden vi anser bör känneteckna förhållningssättet mellan alla elever, mellan elever med föräldrar och hela personalen samt mellan alla anställda på skolan.

Den gemensamma värdegrunden har praktiska konsekvenser för vårt vardagliga umgänge och för hur vi ser på och löser problem. Värdegrunden påverkar utformningen av regelverk och dess tillämpning. På Nälstaskolan har vi exempelvis trivselregler och Nälstaskolans likabehandling som står i överensstämmelse med värdegrunden.

Vår gemensamma värdegrund är viktig och har stora praktiska konsekvenser. Därför är det viktigt att elever, föräldrar och skolpersonal är medvetna om den värdegrund som gäller på skolan och delaktiga i dess utformning.

Arbetet med värdegrunden är en del av undervisningen och vardagen på skolan. All personal är viktig som förebilder för eleverna och i arbetet med värdegrunden. Det är i dialogen och diskussionerna om värdegrundens innehåll som betydelsen blir tydlig och får konkret innebörd. Därmed vidareutvecklas värdegrunden. Vid behov eller minst vart tredje år utvärderas värdegrunden och i samband med det reviderar vi detta dokument.

Nälstaskolans värdegrund bygger på fem grundläggande värden.

1. Demokrati

Vi vill ge alla elever en god förmåga att självständigt bilda sig en åsikt och en trygghet hos var och en att uttrycka sin mening. Från början blir det åsikter i det lilla medan de elever som lämnar skolan ska kunna och våga ta ställning i svårare frågor och i lite större sammanhang. Små samlingar och trygga möten är viktiga för att skapa säkerheten.

Demokrati kräver rätt till insyn och inflytande för att bli meningsfull. Skolan måste därför vara öppen och demokratisk. Men demokratiska processer tar tid och kan upplevas som lite omständliga. För att eleverna ska se det meningsfulla i att medverka i demokratiska processer är det viktigt att dessa anpassas till var och ens mognad.

Viktigt är att uppmärksamma att både insyn och inflytande har gränser. Exempelvis måste man alltid värna respekten för vars och ens egenvärde. I den demokratiska processen ingår också förmågan att ta ansvar för och följa fattade beslut.

2. Tolerans

Bland de största problemen vi har i dagens samhälle är en bristande förståelse för olikheter och bristande respekt för varandra. Här har skolan en mycket viktig uppgift. Alla människor har lika (precis lika!) värde. Alla elever och alla vuxna ska bemötas med ärlighet, hänsyn och respekt. Tolerans innebär att även varierande behov kan mötas.

I en tolerant miljö känner vi alla trygghet. Det är intolerans som leder till otrygghet och miljöer som upplevs som hotfulla. Saknas tryggheten har vi svårt att lära. Arbetet för trygghet och mot kränkande behandling i form av mobbing, rasism, sexuella trakasserier och kränkande språkbruk ska vara en del av skolans vardag. En bra utgångspunkt är ofta att behandla andra som man själv vill bli behandlad.

Tolerans ska självklart även prägla relationerna inom personalgruppen. Vi ska ställa samma krav på relationerna där som gentemot eleverna och inom elevgruppen. Bara så kan vi bli bra förebilder. Men i starka professionella grupper kan kårandan också bli väl stark. Toleransen måste ha gränser och vi måste våga ge varandra konstruktiv kritik.

3. Rättskänsla

Alla människor har en rättskänsla som bygger på en grundläggande etik. Rättskänslan kommer inifrån. Vi vet vad som är ont och vad som är gott. Men hos oss alla krävs också att det gemensammas bästa och solidariteten med andra regelbundet lyfts fram. Bäst sker detta när något hänt i den nära omgivningen. I skolans värld handlar det mycket om gränssättning i samförstånd och en ständig dialog kring det personliga ansvaret.

4. Generositet och omtanke

Skolan ska präglas av lust och glädje. I skolan ska vi visa generositet mot varandra. I en negativ och trist miljö blir det otrivsamt och svårt att lära sig något. Kamratskap är något man tränar i skolan och har nytta av under hela livet.

Omtanke och medkänsla handlar om att kunna leva sig in i andras situation. Vi ska alla visa omtanke i det vardagliga mötet på skolan. Bara då får vi alla att verkligen trivas och att växa.

Att värna om den fysiska miljön är en del i arbetet för trivsel. Privat har vi olika uppfattningar om sådant som städning och utsmyckning. Där hemma är det man gillar oftast rätt. Men på skolan är det viktigt att vi vårdar det vi har och värnar om en välstädad och välvårdad omgivning.

Medkänsla behövs i vardagens möten med kamrater och kolleger som har det svårt. Empati är viktigt och kan tränas. Men medkänslan behövs också för att hantera den stora världens svårigheter längre bort. Var och en måste lära sig hantera sådant som krig och grymheter där vi ibland kan hjälpa men ofta bara kan hoppas att andras hjälp når fram.

5. Självkänsla

Att känna sig själv och vara medveten om de förmågor som man själv äger, är av stor vikt för elevernas personliga utveckling. Inte minst i relationer med kamrater är det viktigt att veta att man själv som individ kan bidra i ett större sammanhang. På samma sätt är det för oss alla i personalen.

Det är viktigt att vi alla tror på varje individs förmåga och att detta förmedlas på skolan. Alla måste få känna att de duger och att de lyckas. Viktigt är att varje individ ges möjligheter att utvecklas efter sin egen förmåga.

Till självkänslan hör också att acceptera sig själv som man är. Det är vanligt att yngre elever ser brister hos sig själva – precis som ungdomar och vuxna gör. Skolans uppgift är att ge en trygg bas i form av en god självkänsla. Alla kan utvecklas och lära sig mer. Men samtidigt duger också alla precis som de är just i detta nu.

De grundläggande värdenas förmedling

De grundläggande värdena förmedlas i undervisningen, i vardagen på skolan samt genom regler och institutioner. Vi har kommit långt när det gäller kännedom om värdegrunden och det sätt som värdegrunden genomsyrar arbetet på skolan. Vi har också kommit långt när det gäller de vuxnas roll som förebilder.

En viktig del i förmedlandet av värdegrunden är att praktisera den i praktiken. Det är viktigt att vi gentemot eleverna och deras föräldrar samt personalen mot varandra i alla avseenden är demokratiska, toleranta, rättvisa, generösa, empatiska och uppmuntrande. All samvaro, beslutsprocesser och beslut liksom alla dokument ska präglas av vår värdegrund.

Dela:
Kategorier: